SSE 3D Studio Max 國際認證

 

1:作為3DS MAX場景存檔和開啟的原生檔案格式是下列那一種?

A:3DS

B:MAX

C:DXF

D:U3D

(B)

2:下列哪一種3D檔案格式,不是標準且常用的3D遊戲模型導入格式?

A:FBX

B:DAE

C:MAX

D:OBJ

(C)

3:最適合使用在3D遊戲中的3D模型模式是下列哪一種形式?

A:PATCH

B:NURBS

C:SPLINE

D:POLYGON

(D)