SSE C語言 國際認證

 

1 :下列那一個人對於C語言的開發有貢獻。

A:Ross Ihaka

B:John Chambers

C:Dennis Ritchie

D:Bill Gate

( C )

2 :所有C語言程式皆是由什麼開頭。

A:system( )

B:printf( )

C:return( )

D:main( )

( D )

3:C語言原始檔案在經過編譯和連結後,產生可執行檔,它的副檔名是什麼?

A:obj

B:exe

C:c

D:cpp

( B )