SSE R語言 國際認證

 

1:R語言無法在以下那一個系統下執行?

A:Linux

B:Unix

C:Android

D:Mac OS

(C)

2:下列那一個人對R語言的開發比較沒有貢獻?

A:Steve Job

B:Ross Ihaka

C:John Chambers

D:Robert Gentleman

(A)

3:R語言是以那一個語言為基礎開發完成?

A:SAS

B:S

C:SPSS

D:C

(B)